Praktijk voor bewustzijnsontwikkeling

Praktijk PranaBloom, gevestigd in Vollenhove, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.praktijkpranabloom.nl
Vollenhove
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Praktijk PranaBloom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze

gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Praktijk PranaBloom verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk PranaBloom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om diensten bij je af te leveren
- Praktijk PranaBloom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij

nodig hebben voor de belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk PranaBloom neemt [NIET] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk PranaBloom) tussen zit. Praktijk PranaBloom gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [GEEN].
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Praktijk PranaBloom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 
- Bewaartermijn van drie jaar in verband met een behandeltraject en mogelijke rustpauzes om vervolgens weer onder behandeling te komen.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Praktijk PranaBloom verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Praktijk PranaBloom gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit doen wij voor jou, na aanvraag. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@praktijkpranabloom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Praktijk PranaBloom zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Praktijk PranaBloom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Praktijk PranaBloom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkpranabloom.nl